top of page

Stadgar för Eskilstuna Trädgårdsförening

§ 1

Föreningens ändamål är att inspirera och verka för ekologisk odling och trädgårdsskötsel.

 

                                                                         § 2

Styrelsen skall ha minst fyra protokollförda möten under verksamhetsåret. Utöver dessa hålls ett årsmöte samt ett medlemsmöte under hösten (höstmöte).

 

§ 3

Kommunikation:

I föreningen sker kommunikationen via något av följande:

 • Sociala medier

 • Hemsida

 • Telefon

 • Brev

 • E-post 

 • Mötesstruktur

 

 

§ 4

Den som vill bli medlem i föreningen är välkommen att söka medlemskap mot en fastställd medlemsavgift.

 

§ 5

Styrelsen skall bestå av ett flexibelt antal ordinarie ledamöter om 5–9 personer (dvs inga ersättare). Mandattiden ska omfatta 2 år. Halva styrelsen avgår vartannat år.
 

Styrelsen är ansvarig för föreningens ekonomi. Protokoll skall föras vid styrelsesammanträden. 

Revisorer samt valberedning har rätt att närvara vid styrelsemöten varför kallelse även skickas till dessa för kännedom.

 

§ 6

Vid Årsmöte skall alltid dagordningen innehålla följande ärenden:

 

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

 2. Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll

 3. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

 4. Val av styrelse och revisorer samt ersättare för revisorer

 5. Beslut om årsavgift

 6. Beslut om ersättning till styrelse och revisorer

 7. Val av valberedning

                                                                         § 7

Vid Höstmöte (extra årsmöte) skall alltid dagordningen innehålla följande ärenden:
1. Val av ordförande och sekreterare
2. Val av två justeringsmän för mötet

 

                                                                       § 8

Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast fattas med minst 2/3 majoritet på Årsmöte samt extra Årsmöte (Höstmöte). 

 

§ 9

Vid upplösning ska föreningens tillgångar tillfalla det som Årsmöte respektive extra Årsmöte (Höstmöte) bestämmer. Styrelsen lägger förslag.

 

                                                                         § 10
Frågor om dokumentation och GDPR finns i styrelsens dokumenthanteringsplan och denna återfinns hos kassören.  

bottom of page