Stadgar för Eskilstuna Trädgårdsförening

§ 1

Föreningens ändamål är att verka för god trädgårdsskötsel. Naturenliga och biologiska medel rekommenderas för odling och växtskydd.

 

Vid användande av konstgödsel och vid insektsbekämpning bör hänsynstagande till ekologiska och biologiska faktorer vara vägledande.

 

§ 2

Information:

Dels genom Mötesverksamhet, föredrag, film.

Dels genom studiecirklar och studieresor.

 

§ 3

Envar som vill främja föreningens ändamål kan efter framställan härom beviljas medlemskap i föreningen.

 

§ 4

Styrelsen skall bestå av ett flexibelt antal ordinarie ledamöter om 5–9 personer (dvs inga suppleanter). Mandattiden ska omfatta 2 år.  Halva styrelsen avgår vartannat år.
 

Styrelsen är ansvarig för föreningens tillgångar. Protokoll skall föras vid styrelsesammanträden och därvid fattade beslut. Endast enig styrelse kan fatta beslut i frågor av betydelse för föreningens ekonomi. Viktigare beslut avgöres på års- och höstmöten till vilket kallelse utgått eller annonserats i lokalpressen, eller delgivits på annat sätt.
 

Protokoll över fattade beslut skall föras.

För beslut i viktiga frågor bör föreningssammanträde avgöra.

 

§ 5

Vid årsmötet skall alltid dagordningen bl a upptaga följande ärenden:

 

  1. Val av ordförande för årsmötet

  2. Val av två justeringsmän för årsmötets protokoll

  3. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

  4. Val av styrelse och revisorer samt revisorsupleant

  5. Beslut om årsavgift

  6. Beslut om arvode till styrelse och revisorer

  7. Val av valberedning

 

§ 6

Beslut om ändring av föreningens stadgar kan endast fattas med minst 2/3 majoritet, på två efter varandra följande föreningsmöten.

 

§ 7

Föreningens upplösning kan endast ske på så sätt som i § 6 stadgas. Föreningens tillgångar skall i så fall användas i överensstämmelse med föreningens ändamål.